Koncepcja przedszkola

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z koncepcją funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie.

§1 Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna opiera się na następujących dokumentach

 1. Statut Przedszkola,
 2. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami),
 4. Program wychowawczo – dydaktyczny,
 5. Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
  a) metody aktywizujące, metody czynne pobudzające do aktywnego myślenia i działania,
  b) pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
  c) „Dziecięce masażyki” wg. M. Bogdanowicz,
  d) „Przez ruch i obcowanie ze sztuką do wiedzy i umiejętności” – inspiracje wierszem, piosenką oraz utworem muzycznym, tańce i zabawy, choreoterapia oraz elementy arteterapii (wyrażania emocji i uczuć poprzez sztuki plastyczne, zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze),
  e) elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi,
  f) metody wspomagające rozwój zmysłów, rozwój intelektualny, myślenie twórcze, wspomaganie małego dziecka w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i słuchania,
  g) programy: „Bezpieczny Przedszkolak”,”Cała Polska Czyta Dzieciom”,”Czyste powietrze wokół nas”,”W zdrowym ciele zdrowy duch”,”Przyjaciele natury”,

§2 O naszym przedszkolu

Przedszkole jest placówką niepubliczną. Posiada 3 sale do zajęć oraz pełny węzeł sanitarny. Budynek, w którym zlokalizowane jest przedszkole jest bezpieczny i spełnia wszystkie obowiązujące normy. Posiadamy dobrze wyposażone sale do zajęć, estetyczne otoczenie i plac zabaw. Pomieszczenia przedszkolne oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne wyposażenie i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania, a także systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

§3 Specyfika przedszkola

W przedszkolu organizowane są zajęcia wzbogacające ofertę przez następujących specjalistów: logopedę, rytmika, lektorów języków obcych (angielskiego, francuskiego), instruktorów karate i gry w szachy, katechetę. Placówka zatrudnia również lekarza pediatrę i psychologa dziecięcego. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd do Centrum Zabawy i Rozrywki „Maffelka”, gdzie odbywają się uroczystości urodzinowe dzieci. W ofercie edukacyjnej przedszkola znajdują się również różnorodne wydarzenia kulturalne np. teatr, kino, wycieczki. Dzieci poznają otaczający świat społeczny i kulturalny poprzez uczestnictwo w wycieczkach oraz uroczystościach i imprezach przedszkolnych. W przedszkolu rozwijamy postawy ekologiczne, uczymy poszanowania dla otaczającej nas przyrody oraz wzbogacamy wiedzę dzieci o naszym regionie.

§4 System wartości

 1. Dbałość o poczucie bezpieczeństwa dzieci i życzliwą atmosferę.
 2. Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci ze szczególnym wspieraniem indywidualnego rozwoju.
 3. Wrażliwość na potrzeby innych i estetykę otoczenia.
 4. Rozwijanie kreatywnego myślenia i twórczego działania.
 5. Poszanowanie tradycji narodowych i lokalnych.
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i zgodnego współdziałania.
 7. Rozwijanie zainteresowań światem przyrody – kształtowanie postaw proekologicznych.

§5 Wizja przedszkola

 1. Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie wspomaga rozwój i edukację dzieci w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiałość i twórcza postawa.
 2. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole wyposaża dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.
 3. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 4. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 6. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenie wpływają na wysoki poziom pracy.
 7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka oraz dbania o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 8. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenie w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 9. Przedszkole realizuje cele promujące szanowanie przyrody oraz zdrowy styl życia.
 10. Przedszkole stwarza warunki do poznania naszego regionu.

§6 Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 1. a)zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 2. b)tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 3. c)traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 4. d)kształtuje postawy moralne,
 5. e)przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 6. f)troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,
 7. g)wdraża do zachowań społecznie akceptowanych,
 8. h)przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 9. i)rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturalnym i społecznym,
 10. j)zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,
 11. k)zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,
 12. l)kształtuje postawy prozdrowotne i ekologiczne,
 13. m)kształci postawy obywatelskie,
 14. n)przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,
 15. o)współpracuje z rodzicami, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 16. p)organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 17. q)analizuje i ocenia efekty swojej pracy,

§7 Priorytety przedszkola

Główne kierunki rozwoju przedszkola w latach 2019/2020:

 1. Ujawnianie tkwiących w dzieciach zdolności i umożliwienie ich rozwoju.
 2. Budowanie systemu wartości.
 3. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. Troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną.
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o ich świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich aktywności i samodzielności.

§8 Katalog metod stosowanych w przedszkolu

(STOSOWANE METODY I FORMY PRACY SĄ NOWOCZESNE I ZAPEWNIAJĄ WYCHOWANKOM ATRAKCYJNY, TWÓRCZY SPOSÓB NA OSIĄGANIE SUKCESÓW ROZWOJOWYCH)

 • Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń,metoda kierowania własną działalnością dziecka,metoda zadań stawianych dziecku,metoda ćwiczeń utrwalających,
 • Metody oglądowe: obserwacja i pokaz,osobisty przykład nauczyciela,udostępnianie sztuki, dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne,
 1. Metody słowne: rozmowy,opowiadania,zagadki,objaśnienia i instrukcje,sposoby społecznego porozumiewania się,metody żywego słowa,

§9 Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole, jest zainteresowany nauką i literaturą, jest samodzielny, jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze, jest wrażliwy estetycznie, akceptuje zdrowy tryb życia, ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego, czuje się Polakiem i Europejczykiem,

§10 Kryteria sukcesu

Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów. Znane i akceptowane będą przez wszystkich prawa dziecka.Wzbogacanie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji zdrowotnej i przyrodniczej. Wzrośnie poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko.Wzrośnie zadowolenie z zaspokajania potrzeby ruchu u dzieci. Rozwijać się będą zainteresowania dzieci. Wzrośnie wiedza dzieci w zakresie regionu i wychowania obywatelskiego. Nastąpi większa integracja przedszkola z rodzicami. Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna przedszkola będzie wzbogacana i modyfikowana. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz umiejętność współpracy z innymi. Stałej poprawie ulegać będzie baza przedszkola.

§11 Dalsza praca nad koncepcją

Każdy pracownik zapoznaje się z treścią Koncepcji Pracy Przedszkola. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Koncepcja jest analizowana i poddawana ogólnej dyskusji, nanoszone są ewentualne poprawki zgłoszone przez większość nauczycieli. Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków. Rodzice zapoznali się z Koncepcją na zebraniu grupowym w formie ulotek. Treść Koncepcji dostępna jest w formie gazetki dla rodziców, a także na stronie internetowej przedszkola. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące Koncepcji.