Witaj na stronie Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disney'a w Chrzanowie

Deklaracja dostępności https://przedszkole-disneya.pl

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. WALTA DISEYA W CHRZANOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole-disneya.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  MAGDALENA NOWAK.
 • E-mail: magdalenanowak3@gmail.com
 • Telefon: 530057356

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. WALTA DISNEYA W CHRZANOWIE
 • Adres: UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 17A
  32-500 CHRZANÓW
 • E-mail: PRZEDSZKOLE_DISNEYA@WP.PL
 • Telefon: 530057356

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Niepodległości oraz od ulicy Wyszyńskiego. Oba wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i znajdują się na poziomie parteru. Od strony Ulicy Wyszyńskiego do wejścia prowadzi rampa dla osób niepełnosprawych na wózku inwalidzkim. 
 2. Cały budynek przedszkola jest budynkiem parterowym. Zarówno sekretariat, korytarz, jak i sale przedszkolne dostosowane są do osób niepełnosprawnych. 
 3. Toalety dla dzieci  niepełnosprawnych znajdują się w dwóch pomieszczeniach przedszkolnych. 
 4. Przed budynkiem, od strony ulicy Wyszyńskiego, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.