Witaj na stronie Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disney'a w Chrzanowie

Statut przedszkola

Poniżej publikujemy najważniejszy dokument, który określa funkcjonowanie Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie. 

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Przedszkole im. Walta Disneya, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym w rozumienie ustawy o systemie oświaty.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 17A.
 3. Osobą prowadzącą przedszkole jest Magdalena Nowak zamieszkała w Chrzanowie przy ul. Ligęzów 23.
 4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne im. Walta Disneya w Chrzanowie

§2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zm.)
 3. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Gminy Chrzanów
 4. Niniejszego statutu przedszkola.

§3

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wykluczeniem terminów podanych w umowie.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W szczególnych przypadkach podyktowanych awarią, brakiem możliwości sprawowania opieki nad dziećmi lub gdy liczba dzieci we wszystkich oddziałach przedszkola będzie mniejsza niż 15 wychowanków dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zamknięciu w danym dniu placówki.

§4

 1. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
 2. W czasie imprez publicznych organizowanych przez przedszkole, dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za nagrywanie przez uczestników imprez obrazu
  i dźwięku oraz wykonywanie zdjęć.
 3. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

DZIAŁ II 

Rozdział I

Cele i zadania przedszkola

 §5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe, Ustawie
  o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1) Zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) Zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

3) Realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
w oparciu o program wychowania przedszkolnego;

4) Zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;

5) Kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;

6) Umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole;

8) Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

 1. a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka
  i rodziców tego potrzebujących,
 2. b) udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
 3. c) udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. d) objęcie dzieci specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną,
 5. e) współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 6. f) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 7. g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;

9) Konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;

10) Zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania
i opieki; w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

11) Umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 1. a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
 2. b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
 3. c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 4. d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 5. e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

 

§6

 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:

      1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

      2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

      3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

      4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

      5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

      6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

      7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

      8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

      9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

      10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

      11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

      12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

      13) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

      14) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

      15) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 1. a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka).

      16) Tworzenie warunków umożliwiających kadrze przedszkola podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie związanym z kształceniem, wychowaniem lub opieką.

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:

      1) Fizycznym;

      2) Emocjonalnym;

      3) Społecznym;

      4) Poznawczym.

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości. Ponieważ rozwój dziecka i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności edukacyjnej.

Rozdział II

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 §7

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • tematykę materiału edukacyjnego;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
 2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 4. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
  w danym przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy placówki i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział III

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§8

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Przedszkole planuje, udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom.
 3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających
  w szczególności z:
 • Niepełnosprawności,
 • Niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
 • Szczególnych uzdolnień,
 • Specyficznych trudności w uczeniu się,
 • Zaburzeń komunikacji językowej,
 • Choroby przewlekłej,
 • Sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • Zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
 • Trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi,
  we współpracy z:
 • rodzicami wychowanka,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami,
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
 1. Przedszkole współpracuje z psychologiem oraz może współpracować z innymi specjalistami (pedagogiem specjalnym, logopedą itd.).
 2. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,
  w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym;
 • diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;
 • spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;
 • uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych; wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

§9

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane, na wniosek rodziców, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje w wyniku opracowania dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia
 • Pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Odpowiednie warunki do nauki, rozwoju oraz środki dydaktyczne
 • Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Rozdział IV

Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu

§10

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 • przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 • współpracę z poradnią psychologiczno –pedagogiczną;
 • przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 • ogrodzenie terenu ogrodu;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych
  i pomieszczeń gospodarczych;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

 

 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
  i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
 • dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków pobytu;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 • opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

Rozdział V

Innowacja pedagogiczna

 §11

 1. Przedszkole z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją”.
 2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
 4. Innowacja może obejmować:
 • wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 • całe przedszkole, oddział lub grupę.
 1. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 2. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 3. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 4. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
 • celowość prowadzenia innowacji;
 • tematykę;
 • sposób realizacji;
 • zakres innowacji;
 • czas trwania;
 • zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
 • przewidywane efekty innowacji.
 1. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 • opinii pedagogicznej;
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w przedszkolu, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane

 

DZIAŁ III

Organy przedszkola

 §12

 1. Organami przedszkola są:
 • organ prowadzący przedszkole
 • dyrektor przedszkola
 • zastępca dyrektora
 • rada pedagogiczna
 1. Głównym celem działania powyższych organów jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki.
 2. Do zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

– właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola,

– zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów budynku przedszkola,

– zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej oraz wykonywania zadań statutowych przedszkola,

– nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola,

– zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynku i urządzeń przedszkolnych,

– zapewnienie warunków działania Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Rozdział I

Dyrektor przedszkola

§13

 1. Dyrektorem przedszkola jest Magdalena Nowak.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
 3. Zadania Dyrektora przedszkola są następujące:
 4. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
 5. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 6. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 7. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego
 8. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.
 9. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
 10. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Zadania dyrektora wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:
 • Planowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • koordynowanie spraw związanych ze sprawowaniem przez przedszkole opieki nad dziećmi
 • współpraca z rodzicami
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej
 • wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej przedszkola, przygotowanie zebrania rady pedagogicznej przedszkola oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku zebrania
 • przedstawienie radzie pedagogicznej przedszkola do 31. 08 każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności przedszkola
 • dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 • prowadzi dokumentacje przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami

 

Rozdział II

Rada Pedagogiczna

§14

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, a jej posiedzenia są protokołowane.
 4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
  i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 5. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Uchwały rady pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć 

DZIAŁ  V 

ROZDZIAŁ I

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez kierownika do spraw pedagogicznych. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 4. W przedszkolu łącznie są 3 grupy.
 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • sale zajęć dla poszczególnych grup
 • łazienki dla dzieci i personelu
 • szatnię
 • kuchnię
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi 2-4 lat około 15 minut
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,

przy czym:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry
  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
  i inne).
 1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§16

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

 1. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przyprowadzenie dziecka zdrowego. W ramach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka nauczyciel może żądać od rodziców (opiekunów prawnych) złożenia oświadczenia, że dziecko jest zdrowe, a w szczególnych przypadkach zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka;
 2. Nauczyciel ma prawo odmowy wydania dziecka rodzicowi wobec którego orzeczono ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich oraz zakaz kontaktu i zbliżania do dziecka. Wymaga się udokumentowania tego faktu poprzez złożenie orzeczenia poświadczonego przez organ który je wystawił;
 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę.
 4. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 5. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym lub w ocenie Pracownika osobie pod wpływem środków psychoaktywnych, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun), czy osoba upoważniona do odbioru dziecka

 

§17

NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W przypadku zawieszenia w przedszkolu zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym i braku możliwości wykonywania zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki bezpośrednio z uczniami, Przedszkole zapewnia realizację tych zadań oraz związanych z nimi zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zawieszenie zajęć może nastąpić na podstawy aktu prawnego Ministra właściwego ds. edukacji i nauki, na podstawie decyzji uprawnionego do tego organu władzy publicznej lub na podstawie zarządzenia dyrektora przedszkola – wydanego w trybie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organem przedszkola właściwym od zapewnienia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest dyrektor przedszkola.
 4. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest realizowane, jeżeli zawieszenie prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym następuje na okres powyżej 2 dni. Zajęcia te są realizowane najpóźniej od 3 dnia zawieszenia zajęć.
 5. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oaz monitorowania postępów edukacyjnych dzieci w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

 

§21

Zadania Dyrektora Przedszkola:

 1. Przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi lub rodzicami.
 3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach oraz na zajęciach realizowanych w formach poza przedszkolnych uwzględniając w szczególności:

– równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

– możliwości psychofizyczne dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

– łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

 1. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów dzieci oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności (szczególnie dzieci realizujące „zerówkę”), w tym również informowania dzieci lub rodziców o postępach.
 2. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola.
 3. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać.
 4. Zapewnia każdemu dziecku lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem, specjalistą prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.
 5. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 

§22

 1. Źródłem komunikacji pomiędzy przedszkolem, nauczycielem, rodzicem i dzieckiem jest dziennik elektroniczny, e-mail, telefon, komunikatory lub poczta tradycyjna.
 2. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach online oraz odbierać wysyłane przez nauczycieli materiały.
 3. Nauczyciel ma obowiązek, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej, powiadamiać rodziców o efektach wykonywanych prac przez dzieci lub o braku ich wykonywania.
 4. Rodzice są zobowiązani do systematycznego logowania się w dzienniku elektronicznym i odbierania wiadomości od nauczycieli. W przypadku problemów z logowaniem możliwa jest komunikacja telefoniczna lub poprzez pocztę tradycyjną.
 5. Jeżeli dziecko nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań rodzic/opiekun prawny powinien poinformować o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem Przedszkola ustala sposób przekazania dziecku niezbędnych materiałów.
 6. Przygotowywane przez nauczycieli materiały i treści edukacyjne zostają przekazywane z wykorzystaniem platformy LIVEKID, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie, pocztą mailową.
 7. Wszelkie przesyłane materiały umieszczane są w formatach plików word lub pdf.
 8. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych, w tym konieczność zapewnienia dziecku przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. W tym celu nauczyciele przekazują rodzicom za pomocą wyżej wymienionych łączy komunikacji materiały tekstowe i graficzne, które podlegają wydrukowaniu, tak aby dziecko mogło z nich korzystać w wersji papierowej (bez używania monitora komputera).

 

ROZDZIAŁ II

Wychowankowie Przedszkola 

§20

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 2,5 roku.
 3. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do Przedszkola nie dłużej jednak niż do momentu ukończenia 8 roku życia, natomiast dzieci objęte kształceniem specjalnym – nie dłużej niż do momentu ukończenia 9 roku życia.
 4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania
 • ochrony przed wszelkim formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania jego godności osobistej
 • poszanowania własności
 • opieki i ochrony
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat
 • akceptacji jego osoby
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 • dbania o czystość i higienę osobistą;
 • dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

 

ROZDZIAŁ III

Rodzice

 §21

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. Przestrzeganie niniejszego statutu
 2. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
 3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 4. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§22

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z realizowanym w przedszkolu programem wychowania przedszkolnego oraz planami pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§23

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. Zebrania grupowe
 2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami oraz specjalistami.
 3. Zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne
 4. Ogłoszenia i gazetki dla rodziców

 

 

§24

Zasady przyjęcia do przedszkola:

 1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
 3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Formularza rekrutacyjnego” i złożenie go w podanym terminie oraz zawarcie umowy. Wraz z zawarciem umowy rodzice dokonują wpłaty opłaty administracyjnej.
 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez Dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:
 • Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej)
 • Rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora przed terminem rekrutacji głównej)
 • Rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania
  i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
 • Rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci w wieku 5, 6 lat odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, a ponadto: dzieci już uczęszczające (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym prze dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej).

§25

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy:

 1. Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,
 2. Zatajenie przez rodzica informacji o dziecku, które stanowią podstawę jego bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu, w tym zatajenie informacji o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawności bądź chorób przewlekłych.
 3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcy
 4. W kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
 5. Rodzice nie przestrzegają zasad współpracy

 

Rozdział IV

§26

 1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola nie będący nauczycielami zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania osób stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
 2. Nauczyciele i pracownicy przedszkola nie będący nauczycielami powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby zwrócić się
  o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić dyrektora (w razie potrzeby również policję) o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia i ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych dzieci oraz odpowiada za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą.
 4. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka. W przedszkolu żaden z pracowników nie może podawać dzieciom żadnych leków. Wyjątkową sytuację stanowi wzrastająca temperatura ciała dziecka i brak kontaktu
  z rodzicami. W takich okolicznościach można podać dziecku ogólnie stosowane leki na obniżenie temperatury.
 5. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie informowani są rodzice.
 6. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 7. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się
  o wypadku, jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola, rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

 

Rozdział  V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 §27

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym. W Przedszkolu mogą być ponadto zatrudniani inni specjaliści lub pomoc nauczyciela / asystent nauczyciela.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
 • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
 • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
 • Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Realizacja zaleceń dyrektora przedszkola
 • Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
 • Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)
 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§28

Nauczyciele  zatrudniani są zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy.

§29

 1. W przedszkolu zatrudnieni są także pracownicy obsługi, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi ustala dyrektor przedszkola.

 

Rozdział VI

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

§30

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z :
 • dotacji z budżetu gminy,
 • opłat wnoszonych przez rodziców,
 • z innych źródeł (np.: darowizn).
 1. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 2. Przedszkole zapewnia nieodpłatnie wyżywienie dla dzieci.
 3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie pobierana jest z góry, do
  10. każdego miesiąca.
 4. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe.
 5. Działalność przedszkola może być dofinansowana przez UE oraz budżet państwa.
 6. Opłaty wnoszone przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci ustalane są w umowie cywilno-prawnej o opiekę przedszkolną zawieranej pomiędzy przedszkolem
  a Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka i określają wysokość:
 • Miesięcznego czesnego
 • Dodatkowej opłaty za usługi świadczone ponad normę czasu pracy przedszkola.

 

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§31

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Za udostępnienie statutu wszystkim zainteresowanym odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

 

§32

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§33

Zmian niniejszego statutu dokonuje osoba prowadząca przedszkole.

O sprawach nieokreślonych w statucie decyduje dyrektor przedszkola.

§34

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.

 

Dyrektor przedszkola

Magdalena Nowak