Kadra

Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Specjaliści
W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z różnych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk i lekarz pediatra.

Metodyk czuwa nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola, wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu spraw bieżących, monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

Psycholog obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego myślenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.

Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Dietetyk dba o prawidłowe planowanie żywienia dzieci, układa jadłospisy dań o odpowiedniej kaloryczności, które zawierają niezbędne składniki pokarmowe i mineralne. Dba o prawidłowość procesów technologicznych oraz estetykę przygotowywanych posiłków.

Lekarz pediatra podczas cotygodniowych dyżurów udziela bezpłatnych porad i konsultacji. Po zbadaniu dziecka wystawia receptę i wypełnia kartę zdrowia z informacją dla rodzica. Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki.